State Technical Service

Назар аударыңыз!

Ресурста ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатер бар.

Внимание!

Ресурс несет угрозу информационной безопасности.

Attention!

The resource poses a threat to information security.